HIA-raportti

Tiivistelmä

Suomen länsirannikolla sijaitseva Vanha Rauma on valittu maailmanperintökohteeksi vuonna 1991 edustavana esimerkkinä Pohjois-Euroopan puukaupunkiarkkitehtuurista ja urbanismista. Varsinainen maailmanperintökohde Vanha Rauma on rajattu tiukasti vanhan puukaupungin rajojen mukaan. Sitä ympäröi laajahko suojavyöhyke, jossa on eri-ikäisiä ja -kokoisia rakennuksia. Vanhan Rauman ja suojavyöhykkeen maankäytön suunnittelu ja suojelu perustuu kansalliseen lainsäädäntöön.

Suojavyöhykkeelle, hyvin lähelle Vanhan Rauman maailmanperintöalueen rajaa, on kaavoitettu uusi kauppakeskus. Tämä HIA-arviointi käsittelee kauppakeskusta ja sen vaikutusta Vanhan Rauman vuonna 2014 retrospektiivisesti hyväksyttyihin yleismaailmallisiin arvoihin (OUV). Kauppakeskuksen asemakaava on hyväksytty 30.10.2018 ja kauppakeskus sai rakennusluvan tammikuussa 2020.

HIA-arviointi aloitettiin keväällä 2019 ja sen laatimisessa käytettiin perustana ICOMOS:n laatimaa ohjetta. Vertailukohtana toimi maailmanperintökohde Visby, jossa oli laadittu useasta hankkeesta HIA-arvioinnit ja josta saatiin hyviä näkökulmia työhön. Lähtötietoina HIA-arvioinnissa käytettiin kauppakeskuksen asemakaavan ja Vanhaa Raumaa sekä suojavyöhykettä koskevan osayleiskaavan valmisteluaineistoja. Lisäksi teetettiin yksi kaupallinen selvitys, jossa arvioitiin uuden kauppakeskuksen rakentamisen vaikutuksia vastaavankokoisissa kaupungeissa Suomessa.

Arviointi laadittiin kahdesta vaihtoehtoisesta tilanteesta. Ensimmäinen vaihtoehto oli hypoteettinen tilanne siitä, jos arviointi olisi laadittu ennen kauppakeskushankkeen aloitusta ja toinen vaihto oli tilanne, jossa kaava oli vahvistettu ja rakennuslupa myönnettiin HIA-prosessin aikana.

Vanhan Rauman OUV käsittelee ja kuvaa lähinnä varsinaista Vanhan Rauman maailmanperintöaluetta, suojavyöhyke mainitaan vain kohdassa ”integrity”, mutta siinä ei kuvata selkeästi suojavyöhykkeen merkitystä tai arvoja. Tulkintamme mukaan viheralueet ovat yksi tärkeä elementti suojavyöhykkeellä aivan Vanhan Rauman tuntumassa, joten kauppakeskuksen viereen jäävän Kanalin ympäristön käsittelyllä on merkitystä OUV:n säilymiseen.

”Autenttisuuden” osalta ainoastaan toiminnallisuuteen liittyvä arvo, jossa “Vanha Rauma on säilyttänyt merkityksensä asuinalueena ja kaupallisena keskuksena” voisi olla uhattuna kauppakeskushankkeen myötä, jos Vanhan Rauman kaupat eivät pystyisi vastaamaan kilpailuun uuden kauppakeskuksen kanssa. Vaikutuksen luonne (negatiivinen tai positiivinen) riippuu monista seikoista, joihin kauppakeskushanke ja sen toimijat eivät yksin pysty vaikuttamaan. Jo ennen kauppakeskushanketta Vanhassa Raumassa on ollut käynnissä prosessi, jossa syrjäisimpiä liiketiloja halutaan muuttaa asunnoiksi. Integriteetin ilmentymistä kuvaavista arvoista on kaupunkikuva se, johon kauppakeskuksella on vaikutusta, koska se tulee olemaan kerrosalaltaan suurin rakennus suojavyöhykkeellä.

Hypoteettisessa tilanteessa, jossa HIA olisi tehty ennen kaavan laatimista tai sen yhteydessä, ei kauppakeskushankkeen olisi voitu katsoa uhkaavan Vanhan Rauman yleismaailmallisia arvoja siinä mittakaavassa, että sen rakentaminen olisi tullut estää. HIA-arvioinnin avulla olisi voitu samaan aikaan asemakaavatyön kanssa tutkia erilaisia kauppakeskuksen hahmoon ja muotoon liittyviä erilaisia vaihtoehtoja vielä laajemmin sekä ympäröivän kaupunkirakenteen muutoksia. Nyt käynnissä olevalla kauppakeskushankkeella on jonkin verran vaikutuksia Vanhan Rauman yleismaailmallisiin arvoihin, erityisesti asumisen ja liiketilojen suhteeseen sekä kaupunkikuvaan suojavyöhykkeellä. Vanhan Rauman maailmanperintöarvot eivät kuitenkaan ole uhattuina kauppakeskushankkeen vuoksi. Tärkeää on jatkossa kehittää Vanhaa Raumaa ja sen palveluita samaan aikaan kauppakeskuksen rakentamisen kanssa.